دوره پایه

انگلیسی برای کسب و کار

برای استفاده از زبان انگلیسی در محیط کار باید در کنار مهارت‌های خاص محیط کار، تسلط کافی به اصول پایه زبان انگلیسی نیز داشت. اگر می‌خواهید زبان انگلیسی برای کسب و کار را به صورت اصولی و پایدار بیاموزید انگلیسی برای کسب و کار: دوره پایه شروع راه یادگیری است. در این دوره آموزش از سطح پایه آغاز و با دیدگاه استفاده از دانش زبان انگلیسی در محیط کار تا سطح A2 ادامه می‌یابد.