محدودیت‌های زبانی در اسپیکینگ
خلاصه‌نویسی
یادداشت یرداری
استراتژی‌های حافظه