پزشکی در انگلستان
بورسیه ژنتیک در انگلستان
بورسیه دکترا در لندن
دکترا در انگلستان
پزشکی در انگلستان
دکترای مدیریت در انگلستان
بورسیه تحصیلی در انگلستان
دکترا علوم اجتماعی در انگلستان
کارشناسی ارشد حقوق در انگلستان