بورسیه‌ دکترا در نروژ
بورسیه دکترا در انگلستان
دکترا اقتصاد سلامت در استرالیا
بورسیه کارشناسی ارشد و دکترا در سنگاپور
بورسیه پست دکترا در ترکیه