بورسیه ویژه معلمین
پزشکی در انگلستان
دانشگاه اوسلو
بورسیه دکترا در دانمارک
بورسیه دکترا در آمریکا