MBA در ایتالیا
علوم کاربردی در هلند
دکترای هوا فضا در هلند
فلوشیپ در آلمان
پست دکترا در دانمارک
بورسیه تحصیلی در ایرلند
پست دکترا در دانمارک
بورسیه تحصیلی در سوئد