دوره آیلتس جنرال تضمینی

اگر به صورت مشخص نیاز به نمره (band score) معین در آزمون آیلتس جنرال طی مهلت زمانی مشخص دارید دوره آیلتس جنرال تضمینی آریام به صورت اختصاصی برای شما طراحی شده است. این دوره بر اساس سیستم آموزشی آریام از طراحی برنامه عملیاتی شخصی شما با توجه به فرآیند تعیین سطح شامل آزمون تعیین سطح، پرسشنامه سبک یادگیری و مصاحبه با مدیر آموزش ارائه می‌گردد. این برنامه‌ریزی عملیاتی نقشه راه آموزش دوره آیلتس جنرال تضمینی در راستای رسیدن به هدف مشخص و بر اساس توانایی‌ها، نقاط قوت و ضعف و همچنین محدودیت‌های زمانی پیش رو خواهد بود.