دوره تحقیق به زبان انگلیسی

انگلیسی برای اهداف آکادمیک

دوره تحقیق به زبان انگلیسی مهارت‌های لازم جهت مطالعه صحیح منابع مورد نیاز برای کارهای پژوهشی، جمع آوری صحیح و سریع اطلاعات مورد نیاز، تفکر نقادانه در هنگام مطالعه منابع پژوهشی مربوطه و یادداشت برداری دقیق و مختصر از آنها را به شما آموزش می‌دهد. همچنین در این دوره نحوه صحیح ارجاع خواننده به منابع را خواهید آموخت. منبع آموزشی منحصر به فرد این دوره اطلاعاتی واضح و روشن رادرکنار تمریناتی عملی برای شما ارائه می‌دهد.

باتوجه به ضعف اکثر دانشجویان مقاطع تکمیلی در استفاده صحیح از منابع پژوهشی و اتلاف وقت ناشی از آن درکنار عدم آگاهی از روش‌های صحیح و اصولی ارجاع  خواننده به منبع مورد استفاده، آموزش و تمرین این مهارت‌ها به صورت کاربردی برای دانشجویان امری ضروری است