دوره مهارت درک سخنرانی‌های آکادمیک

انگلیسی برای اهداف آکادمیک

در این دوره دانشجویان با مهارت گوش دادن و فهم سخنرانی‌های آکادمیک و مهارت یادداشت برداری حین سخنرانی آشنا می‌شوند. یکی از مشکلات اصلی دانشجویان غیر انگلیسی زبان در دانشگاه‌هایی که تدریس به زبان انگلیسی می‌باشد درک سخنرانی اساتید در کلاس‌ها و سمینارها است.

علاوه براین دانشجویان می‌بایست بتوانند از نکات مهم سخنرانی یادداشت برداری نمایند که اینکار برای دانشجویانی که تحت فشار مضاعف فهم مطالب به زبان انگلیسی هستند بسیار دشوارتر می‌نماید. دوره مهارت درک سخنرانی‌های آکادمیک نه تنها توانایی شنیداری دانشجویان را تقویت می‌کند، بلکه مهارت یادداشت برداری همزمان را هم آموزش می‌دهد.

در منبع آموزشی مورد استفاده در این دوره از سخنرانی‌های واقعی اساتید با لهجه‌های مختلف زبان انگلیسی استفاده شده است.