دوره کار گروهی به زبان انگلیسی

انگلیسی برای اهداف آکادمیک

این دوره به مهارت کار تیمی در محیط‌های آکادمیک به زبان انگلیسی می‌پردازد. کار گروهی مستلزم فعالیت‌هایی است که انجام صحیح آن‌ها در جهت برآورده نمودن اهداف پروژه نیاز به آموزش صحیح و تمرین دارد. انجام این کارها در بافت زبان انگلیسی چالشی جدی در برابر دانشجویان خارجی است که وارد دانشگاه‌های انگلیسی زبان می‌شوند و در طول تحصیل یا حتی پس از آن در پروژه‌های علمی متعدد می‌بایست بعنوان عضو یک تیم با دیگران تعامل و همکاری داشته باشند. جالب اینکه فقدان آموزش این مهارت‌ها حتی به زبان فارسی در محیط‌های دانشگاهی داخل کشور مساله‌ای جدی است که معمولا منجر به کیفیت نه چندان بالای انجام پروژه‌های علمی گروهی می‌شود. از این رو دوره کار گروهی به زبان انگلیسی برای رفع این معضل در جامعه دانشگاهی طراحی شده است تا ضمن ایجاد گروه‌های تحقیقاتی مناسب، کیفیت کار گروهی انجام شده را نیز ارتقاء داد. بعضی از مهارت‌هایی که در دوره کار گروهی به زبان انگلیسی آموزش داده می‌شوند عبارتند از نحوه تشکیل گروه‌های موفق، تقسیم نقش‌ها، وضع قوانین کار گروهی، نحوه مواجهه با شرایط دشوار و غیره.