مذاکره و مکالمات تلفنی

انگلیسی برای مذاکرات تلفنی در محیط‌های حرفه‌ای

مذاکره و مکالمات تلفنی دوره ای ایده آل برای افرادی است که به صورت روزمره مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی داشته و به مذاکرات تلفنی به زبان انگلیسی در محیط‌های کاری بین المللی نیاز دارند.

این دوره با آموزش تخصصی مکالمه تلفنی با ایجاد اعتماد به نفس در شما به هنگام صحبت با تلفن، تسلط شما را برای ایجاد ارتباط موثر تلفنی افزایش می‌دهد.