نامه نگاری و ایمیل

زبان انگلیسی برای مکاتبات حرفه‌ای در محیط کار

امروزه بخش عمده مکاتبات کاری به دریافت و ارسال ایمیل اختصاص یافته است. یادگیری نحوه نگارش مکاتبات اداری به خصوص ایمیل‌های کاری تاثیرگذاری از جمله مهارت‌های بسیار مهم در هر کسب و کار بین‌المللی محسوب می‌شود.

بر اساس صدها ایمیل واقعی، دوره انگلیسی برای نامه نگاری و ایمیل بصورت عملی با مهارت‌های زبانی لازم جهت نوشتن ایمیل های موثر و متقاعد کننده به زبان انگلیسی طراحی شده است. این دوره کوتاه مدت برای آموزش کاربردی و تمرین محور مکاتبات کاری ارائه می‌شود.