ویدئوها آموزش نکات آیلتس و پی تی ای

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به همراه توسعه فناوری دستخوش تغییرات شگرفی شده است. امروزه یکی از مهمترین ابزارهایی که کمک به سزایی در امر یادگیری و آموزش آیلتس دارد، مربوط به فیلم های آموزش آیلتس می باشد که به بررسی نکات آیلتس می پردازد.

کالج بین المللی آریام با تهیه فیلم های آموزش آیلتس سعی بر آن دارد تا گام مهمی در امر آموزش آیلتس بردارد.

How to write a letter: Find the Mistakes!
10 ways to use the word WAY in English
شباهتها و تفاوتهای by و with