مطالب توسط علیرضا کریم زاده

آموزش شروع ارتباط و صحبت کردن به زبان انگلیسی قسمت اول

آموزش شروع ارتباط با دیگران به زبان انگلیسی  ———————————————————— کالج بین المللی آریام در نظر دارد برای کلیه مخاطبینی که در ابتدای امر یادگیری و آموزش زبان انگلیسی می باشند.تهیه ی فیلم های آموزشی پایه ی زبان انگلیسی را دنبال نماید.قطعا اولین گام در امر یادگیری توانایی برقراری ارتباط با دیگران است که در این […]