بورسیه دکترا در آمریکا
بورسیه دکترا در لندن
دکترا در ژاپن
دکترای هوا فضا در هلند
بورسیه کارشناسی ارشد و دکترا
دکترا در بلژیک
دکترای مدیریت در انگلستان