بورسیه ویژه معلمین
پزشکی در انگلستان
دانشگاه اوسلو
بورسیه ژنتیک در انگلستان
بورسیه دکترا در دانمارک