کالج آموزش آیلتس آریام

(Test Practice Session (TPS

جلسات تمرین تست


کلیه داوطلبان آیلتس در راستای آماده سازی خود برای آزمون نیازمند تمرین فراوان در پاسخگویی به نمونه سوالات این آزمون در شرایط استاندارد هستند.زمان اختصاص داده شده به این کار در کلاس های آمادگی آیلتس چه بصورت عمومی و چه خصوصی کافی نمی باشد.
گذشته از این بخش قابل توجهی از زمان کلاس صرف کار آموزشی و پاسخگویی به سوالات در غالب تمرین آموزشی می شود که به تنهایی نمیتواند جایگزین شرایط و سوالات استاندارد گردد.

 بازخوردهای تحلیلی

از سوی دیگر تمرین تست زنی دانشجو بدون دریافت بازخوردهای دقیق و جز به جزدر مورد عملکرد از سوی اساتید خبره چندان مفید نخواهد بود.

جلسات تمرین تست به همراه بازخوردهای تحلیلی (سایت کالج آریام)پاسخی است برای این نیاز مبرم داوطلبان آیلتس.در این جلسات 90 دقیقه ای که بصورت انفرادی برگزار می گردد،دانشجو بخشی از آزمون را به تفکیک مهارتی در شرایط استاندارد پاسخ می دهد و سپس استاد به طور جز به جز عملکرد دانشجو را از نظر نقاط  قوت و ضعف تحلیل نموده وبازخورد های آموزشی کاملا موردی مناسب آن دانشجو را در جهت ارتقا کیفیت عملکرد وی به او ارائه می دهد.

کلیه داوطلبان آیلتس به طور جدی نیازمند استفاده از چنین جلساتی هستند.این جلسات به ویژه به کسانی توصیه می­شود که از روند رشد نمره خود در بعضی مهارت ها در حین گذراندن دوره های آموزشی رضایت چندانی ندارند.مشکل پیشرفت این دانشجویان در مهارت های مورد نظرشان با شرکت در جلسات خاص این مهارت برطرف خواهد شد.